Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

NEA-TF-17-SZ

„Társadalmilag leszakadó réteg munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének elősegítése Heves megyében”
NEA-TF-17-SZ-0019
 
Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumától a „Társadalmilag leszakadó réteg munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének elősegítése Heves megyében” című, NEA-TF-17-SZ-0019 azonosítószámú pályázat keretében 998.667,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 2017. április 1. és 2018. március 31. között valósult meg.
Az Egyesület eddigi tevékenysége a térségben jelentkező társadalmi problémák megoldására, a tagtelepüléseken fennálló munkanélküliség csökkentésére és a helyi közmunkaprogramban résztvevők reintegrálására irányult.
Jelen projekt keretében az Egyesület a 2015-ben megvalósult projektjének folytatásaként, munkaerő-piaci mentori reintegrációs tanácsadást valósított meg a megye hátrányos helyzetű térségének településeit bevonva. A tanácsadásra ez idáig Erdőkövesd, Szajla és Tarnalelesz településeken került sor, összesen 31 fő közfoglalkoztatott bevonásával. 
A projekt megkezdését igényfelmérés, adatgyűjtést előzte meg, annak érdekében, hogy egyrészt a szolgáltatásnyújtás a lehető leghatékonyabban valósuljon meg, másrészt hogy a leginkább rászoruló célcsoporthoz jussunk el. A program során az esélyegyenlőséget elősegítő komplex munkaerő-piaci szolgáltatás keretében – munkaerő-piaci mentor bevonásával - egyrészt mentori tanácsadást, másrészt reintegrációs szolgáltatást valósítottunk meg. A közmunkások reintegrálása során célunk a munka világába való visszailleszkedés megkönnyítése, az inaktív álláskeresők mobilizálása, az önálló álláskeresés megalapozása volt, továbbá az ügyfél segítése a szolgáltatásokban, képzésben való részvételben, az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. Hiánypótló tevékenységként a hátrányos helyzetű rétegek segítését a célcsoporthoz legközelebbi helyszínen, saját lakóhelyükön valósítottuk meg, ezáltal is megkönnyítve és ösztönözve a projektben való aktív részvételüket és motiváltságuk fenntartását a program végéig.
A munkaerő-piaci mentori szolgáltatásban részt vevőket csoportos tájékoztatás keretében informáltuk a mentori szolgáltatás feladatairól, a szolgáltatás céljáról, a megye munkaerő-piaci helyzetéről, az álláskeresők támogatásai formáiról. A személyes, egyéni beszélgetés során a mentoráltak élethelyzetének feltárására is sor került. Részletesen elbeszélgettünk a tanulmányaik befejezését követő munkaviszonyaikról, a munkahelyváltás okairól, munkaviszonyuk megszűnésének körülményeiről. Megpróbáltuk feltárni a szolgáltatásban részt vevők családi körülményeiben esetlegesen bekövetkezett változások hatását a munkaerő-piaci helyzetükre. A szolgáltatás során igyekeztünk a programba vont személyek érdeklődését és aktivitását növelni. A továbbtanulni szándékozókkal áttekintettük az érdeklődési körüket, a tanintézetek lehetőségeit, a Munkaügyi Központ által finanszírozott képzések listáját (TÁMOP, GINOP program). A beszélgetések során folyamatosan felmerültek a munkaügyi szabályok, a munkavállalók törvényi kötelezettségei, azok betartásának fontossága. A program végrehajtása során sikerült kialakítani azt a bizalmi légkört, ami szükséges volt az érintettek élethelyzetének feltárásához, egyéni elképzelésük megbeszéléséhez, a szükséges támogatás megadásához.
A projekt által szervezetünk rövid távon hozzá kívánt járulni a társadalmi-gazdasági-munkaerőpiaci mutatók alapján elmaradott települések közfoglalkoztatottainak elsődleges munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, hosszú távon pedig a megye munkanélküliségi rátájának csökkenéséhez, a lakosság életkörülményeinek javulásához, a régió jövedelemteremtő képességének, megtartó erejének növekedéséhez.
 
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.

© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület